مذهبی

اوقات شرعی ساری 94

اوقات شرعی ساری 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:04. 5:46. 12:54. 20:03. 20:24. 0:03. 2. شنبه. 4:03. 5:45. 12:54. 20:04. 20:25. 0:03. 3. یک شنبه. 4:02. 5:45. 12:55. 20:05. 20:25. 0:03. 4. دو شنبه. 4:01. 5:44. 12:55. 20:05. 20:26. 0:03. 5. سه شنبه. 4:00. 5:44. 12:55. 20:06. 20:27. 0:03. 6. چهار شنبه. 3:59. 5:43. 12:55. 20:07. 20:28. 0:03. 7. پنج شنبه. 3:58. 5:43. 12:55. 20:08. 20:29. 0:03. 8. جمعه. 3:57. 5:42. 12:55. 20:08. 20:29. 0:02. 9. شنبه. 3:57. 5:42. 12:55. 20:09. 20:30.

اوقات شرعی اوقات ساری ساری اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی سنندج 94

اوقات شرعی سنندج 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:34. 6:13. 13:19. 20:24. 20:45. 0:29. 2. شنبه. 4:33. 6:13. 13:19. 20:25. 20:45. 0:28. 3. یک شنبه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:26. 20:46. 0:28. 4. دو شنبه. 4:31. 6:12. 13:19. 20:26. 20:47. 0:28. 5. سه شنبه. 4:30. 6:11. 13:19. 20:27. 20:48. 0:28. 6. چهار شنبه. 4:29. 6:11. 13:19. 20:28. 20:48. 0:28. 7. پنج شنبه. 4:29. 6:10. 13:19. 20:29. 20:49. 0:28. 8. جمعه. 4:28. 6:10. 13:19. 20:29. 20:50. 0:28. 9. شنبه. 4:27. 6:09. 13:19. 20:30. 20:51.

اوقات شرعی اوقات شرعی سنندج اوقات شرعی سنندج 93

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی شهرکرد 94

اوقات شرعی شهرکرد 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:31. 6:05. 13:03. 20:02. 20:21. 0:16. 2. شنبه. 4:30. 6:04. 13:03. 20:03. 20:22. 0:16. 3. یک شنبه. 4:29. 6:04. 13:03. 20:03. 20:23. 0:16. 4. دو شنبه. 4:28. 6:03. 13:03. 20:04. 20:23. 0:16. 5. سه شنبه. 4:28. 6:03. 13:04. 20:05. 20:24. 0:16. 6. چهار شنبه. 4:27. 6:02. 13:04. 20:05. 20:25. 0:16. 7. پنج شنبه. 4:26. 6:02. 13:04. 20:06. 20:25. 0:16. 8. جمعه. 4:26. 6:02. 13:04. 20:06. 20:26. 0:16. 9. شنبه. 4:25. 6:01. 13:04. 20:07. 20:27

اوقات شرعی اوقات شهرکرد اوقات شرعی شهرکرد

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی کرج 94

اوقات شرعی کرج 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:16. 5:56. 13:03. 20:10. 20:30. 0:12. 2. شنبه. 4:15. 5:56. 13:03. 20:10. 20:31. 0:12. 3. یک شنبه. 4:14. 5:55. 13:03. 20:11. 20:32. 0:12. 4. دو شنبه. 4:13. 5:55. 13:03. 20:12. 20:32. 0:12. 5. سه شنبه. 4:12. 5:54. 13:03. 20:13. 20:33. 0:12. 6. چهار شنبه. 4:11. 5:53. 13:03. 20:13. 20:34. 0:12. 7. پنج شنبه. 4:10. 5:53. 13:03. 20:14. 20:35. 0:12. 8. جمعه. 4:10. 5:53. 13:03. 20:15. 20:35. 0:12. 9. شنبه. 4:09. 5:52. 13:04. 20:15. 20:36. 0

اوقات شرعی اوقات کرج کرج اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی قزوین 94

اوقات شرعی قزوین 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:17. 5:59. 13:07. 20:15. 20:35. 0:16. 2. شنبه. 4:16. 5:58. 13:07. 20:15. 20:36. 0:15. 3. یک شنبه. 4:15. 5:58. 13:07. 20:16. 20:37. 0:15. 4. دو شنبه. 4:15. 5:57. 13:07. 20:17. 20:38. 0:15. 5. سه شنبه. 4:14. 5:57. 13:07. 20:18. 20:38. 0:15. 6. چهار شنبه. 4:13. 5:56. 13:07. 20:18. 20:39. 0:15. 7. پنج شنبه. 4:12. 5:56. 13:07. 20:19. 20:40. 0:15. 8. جمعه. 4:11. 5:55. 13:07. 20:20. 20:41. 0:15. 9. شنبه. 4:10. 5:55. 13:07. 20:20. 20:41.

اوقات شرعی قزوین اوقات شرعی اوقات شرعی قزوین 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی کرمانشاه 94

اوقات شرعی کرمانشاه 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:38. 6:15. 13:18. 20:22. 20:42. 0:29. 2. شنبه. 4:37. 6:15. 13:18. 20:22. 20:42. 0:29. 3. یک شنبه. 4:36. 6:14. 13:19. 20:23. 20:43. 0:29. 4. دو شنبه. 4:35. 6:14. 13:19. 20:24. 20:44. 0:29. 5. سه شنبه. 4:35. 6:13. 13:19. 20:24. 20:45. 0:29. 6. چهار شنبه. 4:34. 6:13. 13:19. 20:25. 20:45. 0:29. 7. پنج شنبه. 4:33. 6:12. 13:19. 20:26. 20:46. 0:29. 8. جمعه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:26. 20:47. 0:29. 9. شنبه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:27. 20:

اوقات شرعی اوقات کرمانشاه اوقات شرعی کرمانشاه 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی گرگان 94

اوقات شرعی گرگان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 3:57. 5:40. 12:49. 19:58. 20:19. 23:57. 2. شنبه. 3:56. 5:39. 12:49. 19:59. 20:20. 23:57. 3. یک شنبه. 3:55. 5:39. 12:49. 20:00. 20:21. 23:57. 4. دو شنبه. 3:54. 5:38. 12:49. 20:01. 20:21. 23:57. 5. سه شنبه. 3:53. 5:38. 12:49. 20:01. 20:22. 23:57. 6. چهار شنبه. 3:52. 5:37. 12:49. 20:02. 20:23. 23:57. 7. پنج شنبه. 3:51. 5:37. 12:49. 20:03. 20:24. 23:57. 8. جمعه. 3:51. 5:36. 12:50. 20:03. 20:25. 23:57. 9. شنبه. 3:50. 5:36. 12:50. 20:04

اوقات شرعی اوقات گرگان اوقات شرعی گرگان

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی یزد 94

اوقات شرعی یزد 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:18. 5:52. 12:49. 19:47. 20:06. 0:02. 2. شنبه. 4:18. 5:51. 12:49. 19:48. 20:07. 0:02. 3. یک شنبه. 4:17. 5:51. 12:49. 19:48. 20:08. 0:02. 4. دو شنبه. 4:16. 5:50. 12:49. 19:49. 20:08. 0:02. 5. سه شنبه. 4:15. 5:50. 12:50. 19:50. 20:09. 0:02. 6. چهار شنبه. 4:15. 5:49. 12:50. 19:50. 20:10. 0:02. 7. پنج شنبه. 4:14. 5:49. 12:50. 19:51. 20:10. 0:02. 8. جمعه. 4:14. 5:49. 12:50. 19:51. 20:11. 0:02. 9. شنبه. 4:13. 5:48. 12:50. 19:52. 20:12. 0

اوقات شرعی اوقات یزد اوقات شرعی یزد

ادامه مطلب ...
آداب ازدواج و انتخاب همسر

دیندارى مهم ترین ویژگى انتخاب همسر است. ازدواج یک مسئولیت است و انسان باید مسئولیت خویش را به بهترین وجه انجام دهد. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: ((هنگامى که یوسف صدیق (علیه السلام ) برادرش ، بنیامین را دیدار کرد، پرسید: اى برادر، چگونه توانستى پس از من با زنى ازدواج کنى ؟! بنیامین جواب داد: پدرم به من دستور داد و گفت که اگر مى توانم نسلى داشته باشم که زمین را با تسبیح الهى زنده کند، چنان نمایم . )). همین مفهوم در روایتى از پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) نیز رسیده است : ((چه چیز مؤ من را باز مى دارد از این که خانواده اى بگیرد تا خداوند

آداب انتخاب همسر ازدواج انتخاب همسر ازدواج و انتخاب همسر

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی همدان 94

اوقات شرعی همدان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:30. 6:09. 13:13. 20:17. 20:37. 0:23. 2. شنبه. 4:29. 6:08. 13:13. 20:18. 20:38. 0:23. 3. یک شنبه. 4:28. 6:07. 13:13. 20:18. 20:39. 0:23. 4. دو شنبه. 4:27. 6:07. 13:13. 20:19. 20:39. 0:23. 5. سه شنبه. 4:27. 6:06. 13:13. 20:20. 20:40. 0:23. 6. چهار شنبه. 4:26. 6:06. 13:13. 20:21. 20:41. 0:23. 7. پنج شنبه. 4:25. 6:05. 13:13. 20:21. 20:42. 0:23. 8. جمعه. 4:24. 6:05. 13:13. 20:22. 20:42. 0:23. 9. شنبه. 4:24. 6:05. 13:13. 20:23. 20:43.

اوقات شرعی اوقات همدان همدان اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
حسادت ، ویران کننده ی آرامش

حسد ریشه و اساس بسیاری از گناهان و آلودگی‌ های اخلاقی است. حسادت،تمنای سلب نعمت است از دیگری که به صلاح او باشد،یعنی حسود دوست دارد نعمت ها از طرف مقابل گرفته شود،خواه آن نعمت به حسود برسد! یا نرسد. حسادت، آتشی شیطانی است که وقتی بر جان آدمی می ‌افتد، چاره‌ای در برابرش نیست، می‌ سوزاند و هم تن خاکی را به غم و آزردگی و اندوه گرفتار می‌ کند و هم روح را به گرفتاری در بند و وسوسه‌ های شیطانی در می‌ آورد؛ با خودش ایمان و آرامش و آسودگی را می‌ برد!. نشانه های حسد. 1. ناراحتی از رسیدن نعمت به دیگری،بدون نشان دادن عکس العمل. 2. غیبت و عیب جویی. 3. دشمن

ادامه مطلب ...
علت عذاب‌های متنوع و مختلف در آخرت چیست؟

علت عذاب‌های متنوع و مختلف در آخرت چیست؟.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه