نوشته‌هایی با برچسب "به دنبال خدا"

به دنبال خدا نگرد به دنبال خدا نگرد

خدا در بیابان های خالی از انسان نیست. خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست. به دنبالش نگرد. خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست. خدا در قلبی است که برای تو می تپد. خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد. خدا آنجاست. در جمع عزیزترینهایت. خدا در دستی است که به یاری می گیری. در قلبی است که شاد می کنی. در لبخندی است که به لب می نشانی. خدا در بتکده و مسجد نیست. گشتنت زمان را هدر می دهد. خدا در عطر خوش نان است. خدا در جشن و سروری است که به پا می کنی. خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دور از انسان ها جست و جو مکن. خ

به دنبال خدا هستم ! به دنبال خدا هستم !

خدا می خواهم انسانها. نمی دانم چرا این زندگی با ما چنین قهر است. خدایی کو بگویم دردهایم را؟. بسازد چاره این خستگیها را. خدا می خواهم انسانها. خدا را سخت می خواهم. خدا را سخت می جویم. بدان وسعت که می گویند اگر باشد خدا آخر. چرا او را نمی یابم. چرا من را نمی یابد؟. هماره منتظر هستم که او خود را نمان گرداند و آید. در این ماتم سرای کوچک دنیا. بگیرد دستهایم را. برای او بنالم دردهایم را. خدا می خواهم انسانها. خدا را سخت می خواهم. خدا را سخت می جویم. گذشته ماهها و سالها اما. نشد پیدا خدای ما. اگر دیدید در جایی خدایم را. بگوئید اسم من از دفتر مخلوقیان

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه