نوشته‌هایی با برچسب "منظور از شرکت تعاونی"

منظور از شرکت تعاونی چیست؟ منظور از شرکت تعاونی چیست؟

تعریف شرکت تعاونی و قوانین آن. تعریف شرکت تعاونی:. قانون مذکور شرکتهای تعاونی را چنین تعریف می کند، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مطرح است تشکیل می شود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ٧ نفر کمتر باشد. شرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، ش

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه